I. Wprowadzenie

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują oraz stanowią integralną część wszystkich ofert cenowych składanych przez Anistal, a także wszelkich zamówień Kupujących i innych umów dotyczących sprzedaży przez Anistal. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych ogólnych warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 2. Użyte w dalszej części niniejszych warunków sprzedaży określenia są definiowane jako:
  • OWS – niniejsze „Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Anistal
  • Sprzedawca – Anistal
  • Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy kupna sprzedaży
  • Usługa – usługi sprzedawane przez Anistal w ramach umowy z kontrahentem.

II. Zapytanie ofertowe

 1. Do zarejestrowania zapytania ofertowego i opracowania oferty niezbędne są: pełne dane Kupującego, określenie gatunku materiału, ilości zamawianych detali, wskazanie, jeśli usługa ma być wykonana z materiału powierzonego oraz dokumentacja wykonawcza w formacie dxf i/lub pdf i/lub step. W przypadku braku wystarczających informacji oraz kompletu dokumentów do przygotowania oferty Sprzedawca wyśle drogą elektroniczną prośbę o ich uzupełnienie. Brak odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych na wyżej wymienioną korespondencję jest jednoznaczny z uznaniem zapytania ofertowego jako nieaktualne.
 2. Przesłana przez Kupującego dokumentacja powinna być spójna, niezależnie od formatu jej zapisu, tzn. model 3D powinien odpowiadać rysunkom płaskim oraz rysunek w formacie PDF powinien odpowiadać rysunkowi dxf. Poszczególne formaty mogą wnosić dodatkowe informacje, ale nie mogą być ze sobą sprzeczne.
 3. Rysunek w formacie dxf powinien być narysowany w skali 1:1 lub z wyraźnie naniesioną na nim informacją o zastosowanej skali i wymiarach.
 4. Preferowane są rysunki przygotowane zgodnie z zasadami rysunku technicznego.

III. Oferta

 1. Oferta będąca podstawą do zawarcia umowy sprzedaży przygotowywana jest na podstawie dokumentacji przesłanej przez Kupującego.
 2. Przesłana oferta jest ważna tylko przy zamówieniu wszystkich detali w podanych ilościach. W przypadku zmian może zajść konieczność przygotowania rekalkulacji.
 3. Oferta cenowa nie rezerwuje materiału potrzebnego do realizacji zamówienia.
 4. Oferta nie zawiera kosztów pakowania i transportu. Jeśli takowe są wymagane prosimy o podanie takich informacji wraz z zapytaniem ofertowym.
 5. Oferta cenowa, jeśli nie zaznaczono, nie zawiera usuwania zadziorów, nadpaleń i gratu powstałego przy technologii cięcia laserowego.
 6. Dla elementów z materiałów nierotujących u Sprzedawcy odpad użytkowy zostanie
  przedstawiony jako oddzielna pozycja na ofercie. Istnieje możliwość wypełnienia odpadu
  użytkowego dodatkowymi detalami, jeśli Kupujący takowe wskaże.
 7. Oferta nie zawiera kosztów przygotowania dokumentacji technicznej.
 8. Jeśli Kupujący nie wskaże inaczej, użyte do wyceny zostają blachy z folią.

IV. Zawarcie umowy

 1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest złożone przez Kupującego zamówienie
  w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do oferty umowa zostanie zawarta dopiero po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami.
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę oraz akceptacja przygotowanej oferty. Zamówienie powinno zawierać: nazwę
  Kupującego wraz z adresem, numer NIP, ilość zamawianych detali wraz z podaniem PKWiU, rodzaj materiału z jakiego ma być wykonana usługa, zakres obróbki oraz dokumentację wykonawczą.
 3. W przypadku zmian naniesionych na dokumentacji technicznej po przyjęciu zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie, że zmiana ta może nie zostać wdrożona jeśli produkcja zamówionych części została uruchomiona. Wprowadzenie nowej wersji dokumentacji może opóźnić czas realizacji zamówienia lub odmowę jego wykonania.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z rozwinięciami z dokumentacji technicznej Kupującego, chyba że Kupujący wystąpi o wykonanie prób w celu sprawdzenia poprawności rozwinięcia.
 5. W przypadku jakichkolwiek zmian w dokumentacji technicznej Kupujący zobligowany jest do zmiany numeru rysunku lub nadanie nowej rewizji do danego numeru. Brak tej informacji skutkować będzie wykonaniem zlecenia w oparciu o rysunki zaczerpnięte z naszej bazy, na podstawie których wcześniej opracowywaliśmy ofertę.
 6. Czas realizacji zamówienia jest naliczany od momentu dostarczenia przez Kupującego pełniej dokumentacji bądź dosłania dodatkowych wyjaśnień, jeśli Sprzedawca o takowe poprosi.
 7. Przy odbiorze zamówienia wystawiany jest dokument WZ na opakowania zwrotne. Kupujący zobowiązuje się dokonać zwrotu opakowań w ciągu 14 dni, w przeciwnym razie Sprzedawca obciąży Kupującego fakturą.

V. Tolerancje, jakość, atesty

 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej w ofercie tolerancje wymiarowe dla detali:
  • wycinanych laserowo są zgodne z PN-EN ISO 9013 klasa tolerancji 1
  • giętych są zgodne z DIN 6930,
  • spawanych są zgodne z PN-EN ISO 13920.
 2. Jeśli nie zaznaczono inaczej w ofercie tolerancje geometryczne dla detali:
  • wycinanych laserowo i giętych są zgodne z PN-EN ISO 22867- L
  • spawanych są zgodne z PN-EN ISO 13920.
 3. Atesty i certyfikaty do zastosowanych w produkcji materiałów dołącza się, jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w zapytaniu ofertowym i/lub zamówieniu. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to czy przedstawione dokumenty dotyczą materiału, z którego została wykonana usługa, nie kontroluje natomiast informacji w nich zawartych.
 4. Określenie gatunku oraz jakości materiału, z którego ma być wykonana usługa należy do Kupującego w momencie przesłania zapytania ofertowego.

VI. Materiał powierzony

 1. W przypadku realizacji zleceń z materiału powierzonego przez Kupującego, niezbędne jest, aby dostarczony materiał:
  • był wolny od korozji,
  • odpowiadał przedstawionemu w ofercie,
  • posiadał informację o danej partii materiału (np. atest), dołączoną wraz z zamówieniem lub dostawą,
  • był dostarczony w minimalnym formacie 1×2 m w przypadku blach oraz odcinkach
  handlowych w przypadku rur i profili.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania, wstrzymania całości lub części zamówienia gdy stan lub zachowanie materiału uniemożliwia lub utrudnia obróbkę, o czym niezwłocznie powiadomi Kupującego.
 3. Termin dostawy materiału powierzonego powinien być zaznaczony w przesłanym zamówieniu, przy czym nie wcześniej niż 7 dni roboczych przed planowaną realizacją.
 4. Dostawa materiału powierzonego powinna być zaawizowana przez Kupującego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Awizację ze wskazaniem ilości oraz rodzaju dostarczanych surowców należy przesłać na adres: kontakt@anistal.pl.
 5. Po wykonaniu usługi na materiale powierzonym przez Kupującego, pozostałe do odebrania odpady Kupujący jest zobowiązany odebrać w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu usługi. Brak odbioru przez Kupującego odpadów z materiału powierzonego w ww. terminie skutkować będzie możliwością zutylizowania tych odpadów przez Sprzedawcę lub wykorzystaniem ich przez Sprzedawcę na własny użytek.

VII. Reklamacje

 1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie (tj. najpóźniej do 3 dni roboczych) po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności z zamówieniem, w tym ilości, jakości oraz stanu przesyłki.
 2. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, o których mowa wyżej Kupujący poinformuje o tym fakcie Sprzedającego drogą mailową na adres: kontakt@anistal.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: numer zamówienia nadanego przez Sprzedawcę wraz z dokumentem WZ, którego dotyczy, nazwę reklamowanej części, ilość, zdjęcia wadliwych detali oraz szczegółowy opis wady.
 4. Kupujący zobowiązuje się do zwrotu wadliwych detali, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień spowodowanych działaniem operatora logistycznego.
 6. Kupujący bez zgody Sprzedającego nie może dokonać naprawy wadliwych części i obciążyć Sprzedawcę poniesionymi kosztami. Jeśli Sprzedawca wyrazi zgodę na takową naprawę musi udzielić pisemnej zgody Kupującemu.
 7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

VIII. Ceny

 1. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.
 2. Cena za usługę jest określona każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży.

IX. Płatności

 1. Kupujący zobowiązuje się do terminowego realizowania zobowiązań finansowych wobec Sprzedawcy.
 2. W przypadku opóźnień płatności za zrealizowane zlecenia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności.
 3. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
 4. W przypadku opóźnienia Kupującego z terminowym odbiorem towaru o więcej niż 1 tydzień, Sprzedawca ma prawo nałożyć na Kupującego karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,2% ceny nie odebranego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary nie zwalnia Kupującego z obowiązku odbioru materiału.
 5. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za wydany towar